Forskellige glas brugt til analyse af affaldsprodukter.

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Forskellige glas brugt til analyse af affaldsprodukter.

Affald der skal kontrolleres analytisk, kan være aske/slagger, spildevand, slam, produkter ved biogas produktion, husholdningsaffald, grønt affald og en række produktionsspecifikke affaldsprodukter.

Analysebehovet kan være både ved bortskaffelse som affald eller ved genanvendelse og nyttiggørelse af produkterne.

Analyseprogrammer er meget forskellige og tilpasset den enkelte situation.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.).

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Læs mere

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Læs mere

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Læs mere

Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade