Dambrug

mand i vaders indsamler en vandprøveBåde ferskvandsdambrug og havdambrug kontrolleres iht. gældende bekendtgørelser.

Højvang Laboratorier A/S har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug, og udfører analyser for både driftparametre som ammonium, kvælstof, fosfor og iltforbrug samt mere specielle analyser, eks. for rester af lægemiddel.

Prøvetagningsprogrammer kan styres af Højvang, og vi indarbejder de gældende grænseværdier i analyserapporterne.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade