Spildevand / Perkolat / Slam

Industrispildevand

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at de tilladte maksimumkoncentrationer i udledningsvandet overholdes. Miljømyndigheden udarbejder en udledningstilladelse hvor krav til prøvetagning, analyseudførelse og grænseværdier fremgår.

Højvang Laboratorier A/S tilbyder at granske jeres udledningstilladelse, ikke kun for at give et tilbud der præcist matcher udledningstilladelsens krav, men også for at kunne drøfte kravene, eks. om udviklingen gør, at der nu findes bedre analysemetoder mm. Højvang er akkrediteret til de mange typer prøvetagning der kan være aktuelle såsom stikprøvetagning, tidsproportionelt, flowproportionelt  og selvfølgelig også til den analytiske udførelse.

Prøverne analyseres på vores egne laboratorier i Danmark – det giver optimal sikkerhed for analysekvalitet.

På analyserapporterne indarbejder vi udledningstilladelsens grænseværdier, og det vil tydeligt fremgå af analyserapporten hvis en grænseværdi er overskredet.

Rensningsanlæg

RensningsanlægAnlæg der renser spildevand har behov for undersøgelse af vandets, ved både vandet tilledning til renseanlægget, evt. også analyseudførelse under selve rensningsforløbet og ikke mindst analysekontrol af det rensende vand der løber fra anlægget.

Højvang er leverandør til både store kommunale rensningsanlæg og mindre anlæg hos private og virksomheder.

Vi overvåger prøvetagningsplanen og sikrer at det rette antal prøver, type prøvetagning og analysesammensætning overholdes og er svarende til myndighedernes krav. Højvang er akkrediteret til de mange typer prøvetagning der kan være aktuelle (stikprøvetagning, tidsproportionelt, flowproportionelt) og selvfølgelig også til den analytiske udførelse.

Analyserne udføres på vores eget laboratorier i Danmark – det giver optimal sikkerhed for analysekvalitet.

På analyserapporterne indarbejder vi udledningstilladelsens grænseværdier, og det vil tydeligt fremgå af analyserapporten såfremt en grænseværdi er overskredet.

Spildevandsslam

Ved bundfældning af spildevand opstår matricen slam. Slammet er dels et affaldsprodukt, men har også nogle gødningsmæssige egenskaber der giver mulighed for at genanvende slammet.

Genanvendelse af slammet kræver at slammet er analyseret for både miljøfremmede stoffer og gødningsværdi.

Ved prøvetagning af spildevandsslam er det yderst væsentligt, at prøvetagning foregår omhyggeligt, sådan at delprøven der analyseres er repræsentativ for den samlede slammængde. Højvang tilbyder korrekt akkrediteret prøvetagning af spildevandsslam, samt analyser for både miljøfremmede stoffer og gødningsværdier.

I analyserapporterne indarbejdes grænseværdierne så det tydeligt fremgår om slammet eks. er egnet til at anvendes som gødning på landbrugsjord.

Lossepladsperkolat

Udsivning fra lossepladser og behandlingsanlæg prøvetages ved både dræn, udløb, bassiner og dybe overvågningsboringer.

Prøvetagning kan variere fra simpel stikprøvetagning af opsamlingbassin til kompliceret prøvetagning i 100 meter dyb boring.

Mange kontrolparametre er meget følsomme over for måden prøven håndteres ved prøvetagningen, og nogle parametre er så ustabile, at der skal analyseres direkte ved prøvetagningen. Højvang tilbyder både de akkrediterede prøvetagninger og feltanalyse, og ikke mindst de mange analyseparametre der skal analyseres på laboratoriet.

Sammensætningen af perkolat kan variere meget, og analysearbejdet skal overvåges nøje og individuelt for den enkelte lokation.

Analyse udføres på vores danske laboratorier og i dialog med kunden, hvilket giver den bedste mulighed for faglig korrekt analysearbejde.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade