Beholdere med forskellige prøver af aske og slagger.

Aske/slagger/udvaskningstest

Beholdere med forskellige prøver af aske og slagger.

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen. Højvang Laboratorier A/S tilbyder analyse for de aktuelle parametre analyseret efter bekendtgørelsernes krævede analysemetoder.  Aske/slagge analyseres for en række metaller, total organisk kulstof /TOC), tjærestoffer, PCB m.m.

Udover analyse af den faste matrice kan der være krav om udførelse af udvaskningstest.

Højvang tilbyder udvaskningstest af både aske, slagger, jord og genbrugsstabil m.m. både som batch- og kolonneudvaskningstest. Det er ved analyse af aske og slagger væsentligt at prøvetagningen udføres med stor omhyggelighed for at opnå en repræsentativ delprøve.

Højvangs prøvetagere tilbyder prøvetagning iht. genanvendelses- og bioaskebekendtgørelsen.

Højvang Laboratorier tilbyder akkrediterede/certificerede analyser for en række forureningskomponenter i jord og andre faste matricer (sediment, slam, grus m.m.).

Læs mere

Højvang tilbyder prøvetagning og analyse af poreluft.

Læs mere

Aske og slagger analyseres typisk i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen eller bioaskebekendtgørelsen.

Læs mere

Til dokumentation af kompost samt analyse af gødningsindhold i landbrugsjord og gødning tilbyder Højvang de nødvendige kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser.

Læs mere

Højvang har bred erfaring med analyse af forskellige typer affaldsprodukter.

Læs mere

Højvang kan tilbyde både prøvetagningen og analyse af jorden egnethed til nedsivning.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade