Grundvand / Monitering / Recipient overvågning

Moniteringsvand

Prøvetagning og analyse ved overvågning af forurening i eller ved grundvand, er et af Højvangs Laboratorier A/S’ store ekspertiser.

Vandet, der ofte udtages i mange meters dybde, kontrolleres for en række miljøfremmede stoffer eks. pesticider, tungmetaller, cyanid, olie, benzin, tjærestoffer, methan, svovlbrinte, salte, næringsstoffer og mikrobiologi.

Det er meget væsentligt, at prøverne udtages omhyggeligt og i den emballage der passer til den enkelte analyseparameter – ofte skal der udtages i 10 forskellige type emballage for at dække analysepakken.

Højvang tilbyder desuden, at denne type prøver analyseres hurtigere end ved normal leveringshastighed – ofte med analyseresultater allerede dagen efter prøvetagning.

Grundvandssænkning

I forbindelse med anlæg og byggeri udføres grundvandssænkning.
Inden udledning af det overskydende vand, er der krav fra miljømyndighederne om at der udføres analyse for at overvåge udledning af kemiske stoffer til den recipient hvortil vandet udledes.

Højvang kan tilbyde, at denne type prøver analyseres hurtigere end ved normal leveringshastighed – ofte med analyseresultater allerede dagen efter prøvetagning og med direkte telefonisk besked til rekvirenten.

En sø, der ses siv og et træ i forgrunden, i baggrunden en skov.

Recipient

Vand fra recipienter såsom søer, åer, grøfter mm. kan være nødvendig at kontrollere, både ved alm overvågning af miljøet samt ved mistanke om forurening eller overbelastning.

Højvang har stor ekspertise i at vurdere sammensætning og type af de miljøfremmede stoffer og kan bidrage til, at vurdere hvorfra en evt. forurening har sin oprindelse.

Højvangs kemikere og kundesupport kan bidrage til, at der analyseres for de helt rigtige parametre og med de korrekte metoder, for at få afdækket det konkrete behov.

Højvang tilbyder at indgå i et tæt samarbejde med både vandværk og tilsynsmyndighed omkring både udarbejdelse og efterfølgende effektuering af prøvetagning og analyse efter både det rette frekvens og sammensætning af analyseparametre.

Læs mere

Højvang tilbyder både akkrediteret (certificeret) prøvetagning og analyse af forenklet kontrol i hele Danmark.

Læs mere

Højvang tilbyder både hurtig og effektiv akkrediteret prøvetagning og den efterfølgende analyse for Legionella og evt. andre mikrobiologiske parametre.

Læs mere

På typisk større anlæg, hvor gennemstrøms tiden kan variere en del, kan der være et behov for at følge om er er mikrobiologisk vækst i varmtvandsbeholderen eller i ledningsnettet.

Læs mere

Ved udledning af spildevand er der krav fra miljømyndighederne om, at det via prøvetagning og analyse overvåges at/om de tilladte maks. koncentrationer i udledningsvandet overholdes.

Læs mere

Højvang har stor erfaring med prøvetagning og analyse fra alle typer dambrug.

Læs mere

Overvågning af forurening i eller ved grundvand er et af Højvangs store arbejdsområder.

Læs mere

Højvang Laboratorier A/S

Det rigtige resultat
Bestil prøveafhentning
Rekvisitioner, vejledninger og produktblade