Prøvetagning af jord har til formål, at fremskaffe oplysninger om forureningsforholdende på en given lokalitet. Dette kan være ved flytning af jord fra en lokalitet til en anden, ved genanvendelse af sorteret jord til bygge- og anlægsarbejde eller ifm. deponering af jord.

Udtagning af repræsentative prøver af jord er afgørende for, at undersøgelser, afværgeforanstaltninger, oprensning og ansvarsplacering kan gennemføres retvisende. Rigtig prøvetagning kræver viden og tilpasning af fremgangsmåden efter formålet, mens forkert prøvetagning kan medføre misvisende resultater.